Предмет на дейност

Инженерингова дейност

» Консултации
» Проучване и проектиране
» Доставка
» Монтаж и въвеждане в експлоатация
» Сервиз

Системни и технически решения

» Конвенционални технически средства
» DDC системи за регулиране, контрол и управление
» BMS (Building Management System) системи за диспечеризация и енергиен мениджмънт
» Системи с възможност за отдалечен достъп.
» Софтуерна платформа за дистанцинно отчитане,  мониторинг и управление на технологичните процеси. 
» Специализиран софтуер за „осчетоводяване“ на разходите за електроенергия, топло- и студоенергия, топла и студена вода, поддръжка и т.н. в големи офис сгради. Формиране на електронен архив и изготвяне на индивидуални отчети.

 

Платформи за интегриране

» Интеграция на подсистеми от различни производители, базирана на стандартни протоколи за комуникация:
» BACnet TCP/IP, BACnet MSTP
» ModBus TCP/IP,  ModBus RTU RS485
» M-bus 
» LON Lonworks
» EIB / KNX 
» DALI, OPC, SNMP, FIAS и т.н
» Прилагане на стандартни информационни технологии (Web, XML, HTML5 и др.) по съществуващи и новоизградени LAN/WAN инфраструктури

Област на приложение

» Климатични инсталации
» Вентилационни инсталации
» Отоплителни инсталации(абонатни станции, слънчеви инсталации, термопомпени агрегати)
» Системи за индивидуален стаен контрол (IRC) с вентилаторни конвектори
» Системи за топло- и студоразпределение
» Електро и осветителни инсталации
» ВиК системи
» Противопожарни блокировки